برگزاری جشن پایان سال تحصیلی.

جشن پایان سال تحصیلی و جشن الفبا ویژه دانش آموزان پایه اول در فضایی شاد با حضور مادران عزیز برگذار گردید ...