امکانات دبستان

 

مجهز به دورببین مداربسته

کلاسهای درسی هوشمند

استفاده از روشهای نوین آموزشی - فناوری

آموزش کامپیوتر در سایت تخصصی

آموزش ورزشهای گروهی و توپی در باشگاه ورزشی

برپایی مسابقات و اردوهای تفریحی و علمی

کلاسهای تاتر و خلاقیت و کارآفرینی

آموزش هنرهای دستی و تجسمی

برپایی اعیاد و جشنها

کارگاههای آموزشی ویژه اولیا

بکارگیری تیم مشاوره و روانشناسی